top of page

שירת המונים בית ספרית


יש אירוע אחד בשנה שכולם מתכוננים אליו בציפייה גדולה - מסיבת סוף השנה בבית הספר

ככל בציפייה גדולה, מוטלת על המחנכים ועל צוות ההנהלה לגרום לכך שהתלמידים יזכרו את מסיבת סוף השנה לטובה כך שיהיה להם מוטיבציה להגיע לשנת הלימודים הבאה מלאי אנרגיה.