top of page

ברכת כלה / נוסחים להקלטה

ברכת כלה מרגשת, הקלטת ברכת כלה

בעולם המוזיקה

הבית שלכם

 ברכת כלה / נוסחים להקלטה

 ברכת כלה / נוסחים להקלטה

קראו בקול רם וברור להקלטה איכותית

נוסח 1

ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו. ויבן ה´ אלוקים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויביאה אל האדם ויברך אותם אלוקים ויאמר להם: "פרו ורבו ומלאו את הארץ".
רבונו של עולם, הריני באה לפניך בשמחה רבה להודות לך על שהחייתני וקיימתני והגעתני לזמן הזה, 
וזיכיתני ביום הזה להנשא ל____________ ישמח לבי ויגל כבודי על אשר הודעתני על ידי עבדיך החכמים שביום חופה מוחלים לכל העוונות. הנה כי כן, הריני מתחרטת חרטה גמורה על כל מה שעשיתי נגד עצתך הטובה ועל כל מה שקציצרתי בעבודתך, ואני רוצה בלב שלם ובנפש חפצה 
לשוב בתשובה שלמה לפניך ולעבדך באמת מכאן והלאה תמיד.
-
אבינו שבשמים - אני ____________ הניצבת לפניך היום, מוכנה להנשא ל____________
בקדושה ובטהרה על ידי חופה וקידושין ושבע ברכות. יהי רצון מלפניך שתתן לי את האיש שאני נכנסת לחופה עמי, בסימן טוב ובמזל טוב לאורך ימים ושנות חיים ונגילה ונשמחה יחד בבנים ובבנות ורוב טוב. "שמח תשמח רעים אהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם" 
אמן כן יהי רצון

 

נוסח 2

ריבונו של עולם,

הריני באה לפניך בשמחה גדולה להודות לך על שהחייתני וקיימתני והגיעתני לזמן הזה

וזיכיתני להכנס לחופה עם ____________ חתני המיועד לי. שמח ליבי על אשר הודיעתני על ידי עבדיך החכמים שביום חופה מוחלים לכל העוונות. הנה כי כן, הריני מתחרטת חרטה גמורה

על כל מה שעשיתי נגד עבודתך ועצתך הטובה ואני רוצה בלב שלם ובנפש חפצה לשוב בתשובה שלמה לפניך ולעבדך באמת מכאן והלאה תמיד. אבי שבשמיים - אני האשה _______ בת _______ הניצבת לפניך היום בקדושה ובטהרה כדת משה וישראל עבדיך,

מוכנה להכנס לחופה עם החתן _______ בן _______ בעלי הנני מתפללת לפניך שתמלא ברחמים עלינו בשעה קדושה זו, ותזכנו להקים בית נאמן בקדושה ובטהרה לעבודתך, ותרבה אהבה ואחווה ושלום ורעות ביננו, ותזכנו לחיים ארוכים ומאושרים, חיים של טובה וברכה, חיים של אושר וכבוד. ותזכנו למצוא חן וחסד בעיניך ובעיני כל רואינו, ותתמיד בריאותינו, ותשמרנו מכל דבר רע, ותזכנו לזרע של קיימא, ותשלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו, ותטע בליבנו אהבתך ויראתך לעשות רצונך ולעבדך בלבב שלם. ותזכנו להיות בשמחה כל חיינו, ותברכנו ברכה שלמה ברוב עוז ושלום, כדבר שנאמר:"יברכך ה´ וישמרך, יאר ה´ פניו אליך ויחונך, ישא ה´ פניו אליך וישם לך שלום" חנני וענני ושמע תפילתי כי אתה שומע תפילת כל פה, אמן, כן יהי רצון

 

נוסח 3

אדון יחיד מלא רחמים , צופה ומביט עד סוף כל הדורות, המנהיג עולמו בחסד ובריותיו ברחמים, תהא השעה הזאת שעת רחמים ועת רצון מלפניך. רבנו של עולם , הרי אני באה אליך בשמחה רבה, להודות לך על שהחייתנו וקיימנו לזמן הזה, ויגל כבודי ובשעה הקדושה הזו, עת מוחלים כל העוונות, הריני מתחרטת חרטה גמורה על כל מה שעשיתי נגד רצונך הטוב, ועל כל מה שקיצרתי בעבודתך, ואני רוצה בלב שלם ובנפש חפצה לעבדך באמת מכאן והלאה לתמיד. "לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרביותפילתי בעת זאת לבנין בתינו, בנין עדי עד מתוך יושב, טהרה וענווה. ונזכה לבריאות הגוף ולאור עליון, ותרחם על כנסת ישראל עם קודשיך. ותבטל ותמתיק כל הדינים מעל כל עמך ישראל בגשמיות וברוחניות. אבינו שבשמים ,אני_______ בת_______ הניצבת לפניך היום מוכנה להנשא ל_______ בן _______ בקדושה ובטהרה ע"י חופה וקידושין ושבע ברכות. יהיה רצון מלפניך שתתן לי את האיש שאני נכנסת לחופה עמו בסימן טוב ובמזל טוב לאורך ימים, ונזכה לדור באהבה ובשלום, בקדושה ובטהרה כרצונך באמת, נגילה ונשמחה יחד בבנים ובבנות ורוב טוב. "שמח תשמח רעים אהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם" אמן, כן יהי רצון

 ברכת כלה / נוסחים להקלטה

נוסח 4

ריבונו של עולם,

הריני באה לפניך בשמחה רבה וענווה להודות לך על חסדך הגדול שהוביל אותי לרגע הזה, כאשר אני עומדת להכנס לחופה עם בעלי היקר ______ בן _______. אני מברכת אותך על הזדמנות זו להתחיל את חיי הנישואין באהבה, בשמחה ובהרמוניה.

 

תזכה לברכה מן השמים, לקבלת חן ורחמים, ולהצלחה בכל דרכיך. תן לנו, אני ובעלי, כוח להתקדם ביחד, לשמור על האהבה וההתרגשות בלבנו ולהביא שמחה לכל הימים שיקדמו.

 

שתהיה המעיין שלנו מתמיד, נקודת התמיכה והאהבה הטהורה ותנתן לנו את החכמה לפתוח את לבנו זה לזה, להבין ולקשר בינינו באמת עמוקה. תשמור עלינו מכל רע ותזכנו לשלמות בחיינו המשותפים.

 

ברוך אתה ה', המברך את הכלה ואת החתן.


נוסח 5

אלוהים יקים עדי עד, הבוחר באהבה ומביא אור לחושך,

אני עומדת לפניך עם שמחה בלב, רוצה להודות לך על המתנה הגדולה של החתימה שביני ובינו, כאשר אני מתכונת להכנס לחופה עם אהובי _______ בן _______. אני מברכת אותך על הזדמנות זו להקים בית באהבה ושמחה.

 

אני מתחילה רגע זה עם תחושה של תודה עמוקה כלפיך, שאתה הוא הקול הרך בתוך ליבי שאומר לי שהדרך שבחרתי נכונה. תן לנו כוח לצמוח יחד, להתקרב זה לזה ולהתרכז בקדושה וברכות. תן לנו להבין זה את זה ולתת כבוד לרגשות שלנו באמת ובתמימות.

 

אני מבקשת ממך, אלוהים, שתהיה איתנו בכל התהליכים הבאים ותנחה אותנו בדרך הטובה והמאירה. תזכה לקשר שמח, תוך כדי שימור על התחלותינו ועל האהבה הפנימית שבינינו. תזכה להביא ברכה ושלום לחיינו המשותפים.

 

ברוך אתה ה', המברך את הכלה ואת החתן.

 
נוסח 6

אדון הכל,

ברוך אתה שבחרת באיש ובאשה,

הריני מתקרבת לפניך בשמחה רבה להודות לך על חסדך ועל ברכתך. אני מברכת אותך על הזדמנות זו לכנס לחופה עם אהובי ________ בן _________, ולהתחיל איתו חיי הנישואין באור ובאהבה.

 

תזכה להביא ברכה, שמחה ושגשוג, האר דרכנו בדרך הישרה והמאירה, תתן לנו כוח לחזק זה את זה בזמנים של רוגע ובזמנים של עומס. תזכה להפנות אותנו אל הבחירות הנכונות ולהכוון אותנו לשגרת החיים הטובה והמקודשת ביותר.

 

 

שנזכה לשפע ולגדולה, לאהבה ולכבוד, לשלמות ולשלווה בחיינו המשותפים. האזן לתפילותינו וקבל תחנונינו ברחמים רבים. הגן עלינו מכל רע

 

 

ברוך אתה ה', המברך את הכלה ואת החתן.

 ברכת כלה / נוסחים להקלטה

נוסח 7

ריבונו של עולם,

אני מגיעה לפניך באהבה ובתודה על היופי והברכה שממלאת את חיי.

בשעה טובה זו, אני מתחילה דף חדש בחיי כאשת חתן.

אני מתפללת לך שתזכני לפתוח עמו את הדף החדש בסיפוק ושמחה.

תארח בינינו אהבה, כבוד והשגחה עד סוף ימינו.

תזכני להיות מלאת חן בעיניו ולהיות לו עזר ותמיכה בכל הרגעים הטובים והקשים.

תתן לנו את היכולת להשלים זה עם זה, להבין ולסלוח, לחלוק את השמחות והעוני, ולעמוד אחד לצד השני במסע החיים.

אנא, תפקוד את ביתנו בברכה ובשלום, ותמלא את חיינו בפרי אהבה ושמחה.

בשם האהבה והתקווה, אמן.


נוסח 8

אלוהי החסד והאמת,

הנה אני נעמדת לפניך ביום זה עם לב מתרגש ועיניים מלאות תקווה.

אני מבקשת ממך, אלוהים, להעניק לי בית אוהב בתוך תחושה של שלום וברכה.

תן לי ולחתני להיות משפחה מלאה באהבה.

אני מתפללת שתיתן לנו את העזרה הנדרשת לחלוק ולהתחזק באהבה.

תזכה אותנו לראות את פרי התשובה וההשפעה.

אנא תגן עלינו ותעניק לנו שלום ואחווה, חיבוקים חמים ותמיכה רגשית.

בשם התקווה והאהבה, אמן.

 
נוסח 9

האל הקדוש, רוח האמת והאהבה,

 

הנני מעמידה לפניך ברגש של תודה ואושר רב, בקדושה וברצון מלא באמונה ובטהרה,
אני מתחייבת להיות לך בת זוג אמיתית.

אני מבקשת שתמלא ברחמיך עלינו בשעה זו ותזכנו לבנות בית מלא אהבה ורעות.

תזכנו להתחזק זה בזה ולהקים יחד חיים של משמעות ושמחה.

שתאיר עלינו אור הברכה והצלחה בכל מעשינו,

ותאחז בידינו לנצח כדי להקים עולם טוב ואמיץ.

אמן.

נוסח 10

ברוך אתה ה', אלוקינו מלך העולם,

יחד אני ואתה ________ מגיעים לרגע זה של הקדושה והאחדות.

ברוך אתה ה', אלוקינו מלך העולם, שהבאת אותנו עד לרגע זה.

אני מבקשת ממך, ה' אלוקינו, שתזכינו להקים בית נאמן וטהור,

באהבה ורחמים, בשלום ושמחה.

תאחז בידינו ותוביל אותנו לדרך הישרה והנכונה,

שנוכל לחיות בתורה ובמצוות, באהבה ובאמת.

יברכך ה' וישמרך, יאיר ה' פניו אליך ויחנך,

ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום.

אמן.

להזמנת הקלטה, השאירו פרטים

תודה, נחזור אליך בהקדם

Home

036481278

S

LOGO SPS

מה כדאי לכם לדעת עלינו?

נעים מאוד, הגעתם ל-SPS הפקות, הבית החדש שלכם בעולם המדיה.

אצלנו תוכלו למצוא קשת רחבה לכל סוג של הפקה שתרצו, החל מהפקת שיר, צילום באולפן, יחסי ציבור ועד הופעות. בעצם הכל תחת קורת גג אחת ויותר מזה.

אנו נלווה אתכם שלב שלב, החל מרמת הרעיון ועד לרמת המוצר המוגמר על המדף.

 

נשמח לראותכם, צוות SPS

bottom of page